කාන්තාවන් නිදාගන්න විදියෙන් කියවෙන මේ රහස් ඇත්තටම හරිද බලන්න.

විවිධ පුද්ගලයන්ගේ නිදාගැනීමේ රටා එවන් අයගේ චරිතය ගැන පවසන විශ්මිත කරුණු මේ.

1.අත් විදහා නිදා ගැනීම.

ඔබ ආචාරශීලී හා සංවේදී අයෙකි.

2.යමක් තුරුලු කර ගෙන නිදා ගැනීම.

ඔබ ඕනෑවට වඩා මිනිසුන් විශ්වාස කරයි. විවෘත පුද්ගලයෙක් වන ඔබ ඉතා විශ්වාසදායී මිතුරියක්ද වේ.

3.උඩු අතට නිදා ගැනීම.

ඔබ ඉතා නිශ්ශබ්ද හා ගුප්ත චරිතයකි. තමන් ගැන බොහෝ සිතයි.

4.පැත්තට කොටයක් සේ නිදා ගැනීම.

ඔබ ඉතා සන්සුන් ඉතා විශ්වාසදායී පුද්ගලයෙකි.

අතර්ජාලයෙන් උපුටා ගැනීමකි

Related Post

[sg_popup id=2]

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *